Черкаси 2016

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра економіки та підприємництва

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

З дисципліни

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

Виконав:

студент групи ___________

ПІБ

Перевірив:

к.е.н., доц. Мартінович В.Г.

Черкаси 2016

Практична робота №1

«ПІДПРИЄМСТВО В СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ»

Практичне заняття – 1 год.

Самостійна робота студента – 3 год.

Мета практичного заняття: з’ясування ролі та місця підприємства у національній та світовій соціально-економічній системі, головної мети (місії), цілей та напрямків діяльності підприємств; дослідження сутнісної характеристики та сучасного визначення підприємництва, як особливого виду діяльності; класифікування підприємств та їх об’єднань; визначення правових основ функціонування підприємств; дослідження організаційно-правових форм та основних видів діяльності підприємств; дослідження поняття, структурних складових середовища господарювання підприємств, а також класифікації факторів (компонентів, характеристик) загального середовища функціонування підприємства; визначення основних напрямів державного регулювання діяльності та впливу держави на економіку підприємств.

ЛІТЕРАТУРА

1. Економіка підприємства: Підручник/ За ред. С. Ф. Покропивного. — К.: КНЕУ, — 1999.

2. Господарський кодекс України (далі – ГКУ) №436-IV від 16.01.2003р.

3. Ансофф И. Стратегическое управление. – М., 2000.

4. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 № 40-IV.

5. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 №1560-XII.

6. Щербина В. С. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / В. С. Щербина / За загальною редакцією Г. Л. Знаменського, В. С. Щербини. – Київ: Юрінком Інтер, 2008. - 657с.

7. В.І.Тирпак, С.А. Жуков. Основи економіки та організації підприємництва. Навчальний посібник. - Кондор. - 2011. - 284 с.

8. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2002.

9. Донець Л.І., Романенко Н.Г. Основи підприємництва. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 320 с.

10. Варналій З.С. В18 Основи підприємництва: Навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2002. — 239 с.

11. Державний класифікатор України ДК 002:2004 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання».

12. Закон України від 22.03.2012 р. №4618-VI «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні».13. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI.

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств".

15. Закон України "Про холдингові компанії в Україні" від 15.03.2006 № 3528-IV.

16. Нестеренко В.Ю., Токар І.І. Економіка виробництва - Конспект лекцій, Харків 2012.

17. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.

18. Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 21.06.2012 № 5007-VI.

19. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI.

20. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР.

21. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII.

22. Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-XII.

23. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV.

24. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 №1533-III.

25. Закон України «Про державний бюджет".

26. Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768-III.

27. Постанова КМУ «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян» від 26.03.2008 № 265.

28. Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» від 16.11.2000 № 2109-III.

29. Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 05.10.2000 № 2017-III.

30. Тимочко Н. О. Економічна історія України: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 204 с.

31. Постанова ВРУ «Про Концепцію роздержавлення і приватизації підприємств, землі та житлового фонду» від 31.10.1991 № 1767-XII.

32. Закон України «Про приватизацію державного майна» від 04.03.1992 № 2163-XII.

33. Постанова ВРУ від 21.12.1993 № 3757-XII «Про Державну програму демонополізації економіки і розвитку конкуренції».

34. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 № 2210-III.

35. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07.06.1996 № 236/96-ВР.

36. C. Аптекар , О. Жамайда. Розвиток конкуренції в Україні// Економіка України. – 2009. -№7. – ст. 13-21.37. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 № 2343-XII.

ПЛАН

1. Підприємство як економічний суб’єкт. Основи підприємництва.

2. Організаційно-правові форми і види підприємств.

3. Зовнішнє середовище господарювання підприємства.

4. Державне регулювання діяльності підприємств.

Під час вивчення даної теми слід звернути увагу на розкриття ролі та місця підприємства у національній та світовій соціально-економічній системі, визначення підприємства та підприємництва. Правові основи функціонування підприємств. Більш детально потрібно дослідити організаційно-правові форми та основні види діяльності підприємств, фактори (компоненти, характеристики) загального середовища функціонування підприємства, а також напрями державного регулювання діяльності та вплив держави на економіку підприємства.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

1. Надайте характеристику підприємства як первинної ланки виробничої сфери.

2. Назвіть основні економічні, організаційні та юридичні ознаки підприємства.

3. Чи є ознаками підприємства наступні положення:

- складання закінченого бухгалтерського балансу;

- наявність печатки з найменуванням підприємства;

- майно господарюючого суб’єкта значиться на балансі вищестоящої організації;

- збитки господарюючого суб’єкта покриваються за рахунок перерозподілу доходів інших господарюючих суб’єктів;

- господарюючий суб’єкт має статут, що визначає напрямок його господарської діяльності;

- володіє правом складати договори, несе юридичну та економічну відповідальність за їх виконання.

4. Чи можна назвати підприємством - якщо ні, то чому - наступні господарюючі суб’єкти:

- їдальню, що входить до складу промислового підприємства, майно якої знаходиться на балансі останнього;

- універсам;

- універмаг;

- сім’ю, що займається вирощуванням картоплі в особистому господарстві та реалізацією її на колгоспному ринку;

- школу;

- міську лікарню;

- ресторан.

5. У чому полягають економіко-правові основи функціонування підприємств?

6. Якими законодавчими актами регулюється господарська діяльність підприємств?

7. Назвіть права підприємства, що йому надані Господарським кодексом України.

8. Визначте найважливіші вимоги, що пред’являються до діяльності підприємства в сучасних умовах.

9. Назвіть основні розрізнювальні особливості функціонування підприємства в різних економічних системах.

10. За якими ознаками класифікують підприємства?

11. Надайте характеристику організаційно-правового механізму функціонування різних видів підприємств.

12. Чи можна оптимізувати структуру видів підприємств за формами власності?

13. Що виступає головним критерієм створення малого бізнесу?

14. У чому полягають проблеми малого бізнесу, які шляхи їх вирішення?

15. На якій підставі створюються об’єднання підприємств? Які саме об’єднання підприємств Вам відомі?

16. Які чинники впливають на вибір діяльності підприємств у адміністративно-командній та ринковій економіках?

17. Чи є різниця у визначенні змістовної характеристики “корпорації” у вітчизняній та зарубіжній практиках?

18. Розкрийте економічні особливості діяльності різних видів підприємств.

19. Що являє собою підприємство як відкрита економічна система?

20. Розкрийте механізм функціонування підприємства.

21. Надайте визначення економіки підприємства.

22. Охарактеризуйте основний процес підприємства.

23. Чим відрізняється основний процес підприємства в адміністративно-плановій та ринковій економіках?

24. Що являє собою зовнішнє середовище підприємства? Які його основні характеристики?

25. Які фактори зовнішнього середовища впливають на функціонування підприємства?

26. Надайте характеристику основних елементів зовнішнього середовища підприємства та взаємозв’язку між ними.

27. Надайте характеристику факторам прямого впливу.

28. Визначте фактори непрямого впливу на діяльність підприємства.

29. Що являє собою державне регулювання діяльності підприємства? Доведіть його доцільність чи недоцільність у ринковій економіці.

30. Які недоліки притаманні ринковому механізму?

31. Визначте форми впливу держави на економіку підприємства.

32. Розкрийте механізм прямого державного регулювання діяльності підприємства.

33. Надайте характеристику непрямого регулювання діяльності підприємств державою.

ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ ТА РЕФЕРАТІВ:

1. Господарські товариства та об’єднання в Україні. Презентація Господарського кодексу України.

2. Презентація Державного класифікатора України ДК 002:2004 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання».

3.

4. Податкове регулювання в Україні. Презентація Податкового кодексу України.

5. Бюджетне регулювання в Україні. Презентація Бюджетного кодексу України.

6. Державне регулювання умов та оплати праці в Україні. Презентація Закону України "Про оплату праці" та Кодексу законів про працю України.

7. Система соціального захисту населення в Україні: нормативно-правова база, сучасні проблеми та перспективи розвитку. Презентація Закону України «Про пенсійне забезпечення».

8. Система соціального захисту населення в Україні: нормативно-правова база, сучасні проблеми та перспективи розвитку. Презентація Закону України «Про пенсійне забезпечення».

9. Система соціального захисту населення в Україні: нормативно-правова база, сучасні проблеми та перспективи розвитку. Презентація Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

10. Система соціального захисту населення в Україні: нормативно-правова база, сучасні проблеми та перспективи розвитку. Презентація Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

11. Роздержавлення економіки України та приватизація державного майна: нормативно-правова база, сучасні проблеми та перспективи подальшого розвитку.

12. Антимонопольне регулювання економіки України. Презентація основних нормативно-правових документів.


3686486415534555.html
3686515810741951.html
    PR.RU™